پانچ جای لولا

پانچ جای لولا برای تمامی چارچوبهای اتاقی و سرویسی قابل اجرا میباشد .به طوری که با ایجاد پانچ جای لولا به روی چارچوب لولاها از حالت جوشی و برجسته به حالت پیچی و هم سطح با چارچوب در میایند.

در این فرایند ابتدا چارچوب با دستگاه پرس پانچ میشود و پس از آن قطعه پشت لولا که توسط دستگاه دیگر سوراخکاری و قلاویز جهت پیچ شدن لولا انجام  یافته به محل پانچ جوش داده میشود تا شکلی نوین و زیبا از لولا بر روی چارچوب دیده شود.