مراحل ساخت و نصب چارچوب ها

مراحل ساخت و نصب چارچوب ها

مشاهده جزئیات
پانچ جای لولا

پانچ جای لولا

مشاهده جزئیات
پانچ جای قفل

پانچ جای قفل

مشاهده جزئیات
سایه دار تک پله هم سطح کف ۱۴

سایه دار تک پله هم سطح کف ۱۴

مشاهده جزئیات
فرانسوی هم سطح کف ۱۴

فرانسوی هم سطح کف ۱۴

مشاهده جزئیات
لب گرد تک پله هم سطح کف۱۴

لب گرد تک پله هم سطح کف۱۴

مشاهده جزئیات
سایه دار هم سطح مخصوص دیوارهای گچی

سایه دار هم سطح مخصوص دیوارهای گچی

مشاهده جزئیات
دو لبه هم سطح کف ۱۶ و ۱۸ مخصوص دربهای بیمارستانی

دو لبه هم سطح کف ۱۶ و ۱۸ مخصوص دربهای بیمارستانی

مشاهده جزئیات